Data wejścia w życie: 1 czerwca 2020 r.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy danych osobowych użytkowników gromadzonych przez spółkę Sundance Channel (UK) Limited (dalej „Sundance” albo „my”) oraz opisuje cele, w jakich te dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane, jak również sposoby wykorzystywania i udostępniania tych danych, a także możliwości wyboru, jakie przysługują użytkownikom.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych, które uzyskujemy, gdy i) użytkownicy rejestrują się w SundanceTV Club, korzystają z witryny amcn-pl.com, uzyskują do niej dostęp albo wchodzą z nią w jakiekolwiek interakcje (dalej „Serwisy”) albo ii) uczestniczą w konkursach organizowanych przez spółkę Sundance (zwanych dalej „Promocjami”). Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych poza Serwisami i Promocjami. Niniejsza Polityka obowiązuje niezależnie od sposobu uzyskania przez użytkowników dostępu do Serwisów i Promocji – zarówno osobiście, jak i w formie wydruku, telefonicznie, za pośrednictwem komputera PC, urządzenia przenośnego, konsoli do gier wideo czy jakiegokolwiek innego urządzenia albo innego systemu. Jeśli nie akceptują Państwo warunków niniejszej Polityki, proszę zaprzestać korzystania z Serwisów i brania udziału w Promocjach.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych jest Sundance, tj. spółka Sundance Channel (UK) Limited z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Anglia, zarejestrowana pod numerem 06862849. Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem dpo@amcnetworks.com (europejski inspektor ochrony danych) albo lokalnie – pod adresem DataPrivacy-UK@amcnetworks.com.

Więcej informacji

Administratorem danych jest spółka Sundance, której dane kontaktowe znajdują się poniżej:

 

Nazwa spółki: Sundance Channel (UK) Limited
Adres: 111 Salusbury Road, London, England, NW6 6RG
Szczegóły dotyczące rejestracji: Numer rejestracyjny spółki: 06862849
Kod podatkowy spółki: GB735494509
Numer telefonu: 0207 328 8808
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ponadto można się z nami skontaktować pod adresem dpo@amcnetworks.com (europejski inspektor ochrony danych) albo lokalnie – pod adresem: DataPrivacy-UK@amcnetworks.com
 1. JAKIE DANE SĄ GROMADZONE?

Osoby poniżej 18. roku nie mogą podawać nam swoich danych. Prosimy jedynie o podanie danych wymaganych do korzystania z Serwisów albo uczestniczenia w Promocjach. Wyraźnie wskazujemy, że prosimy o podanie tych konkretnych danych. Możemy również gromadzić dane za pośrednictwem innych systemów, na przykład dane przekazywane automatycznie przez urządzenia, z których Państwo korzystają, dane o Państwa położeniu albo dane udostępniane przez sieci społecznościowe albo inne platformy, na udostępnianie których wyrażają Państwo zgodę. Możemy również przetwarzać dane ogólne albo anonimowe, które nie umożliwiają ustalenia Państwa tożsamości.

Więcej informacji

Spółka Sundance nie gromadzi danych osobowych od dzieci poniżej 18. (osiemnastego) roku życia. Dlatego też, bez uszczerbku dla postanowień regulaminów korzystania z Serwisów ani wymogów związanych z uczestnictwem w konkretnej Promocji, wszystkie osoby korzystające z Serwisów i Promocji muszą mieć ukończone osiemnaście lat [oraz]. W przypadku ujawnienia, że użytkownik ma mniej niż 18 (osiemnaście) lat, jego konto wraz ze wszystkimi powiązanymi danymi zostanie niezwłocznie usunięte. W przypadku użytkowników w wieku powyżej 18 (osiemnastu) lat dane mogą być pozyskiwane na wiele sposobów:

INFORMACJE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW: Podczas tworzenia albo edytowania profilu użytkownika danego Serwisu bądź zgłaszania uczestnictwa w Promocji użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy wraz z kodem pocztowym, osobiste hasło i nazwa operatora usług telewizyjnych. Dane obowiązkowe zostaną wyraźnie oznaczone. Ponadto gdy użytkownicy biorą udział w Promocji, gromadzimy dane podane przez użytkowników dobrowolnie, na przykład ich odpowiedzi na zadania związane z Promocją. Jeśli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail, będziemy gromadzić jego adres e-mail i całą treść wiadomości wraz z załącznikami i wszystkimi danymi, które użytkownik nam poda.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE DANYCH Z URZĄDZEŃ UŻYTKOWNIKÓW: Gromadzimy informacje o urządzeniach, z których korzystają użytkownicy, gdy uzyskują zdalny dostęp do Serwisów i Promocji – w tym między innymi model urządzenia, wersję systemu operacyjnego, adres IP, adres MAC, informacje o sieci mobilnej oraz informacje o interakcji urządzenia z naszymi Serwisami i Promocjami. Gromadzimy także informacje o sposobie korzystania z Serwisów przez użytkowników, w tym o czasie uzyskania dostępu, rodzaju przeglądarki i języku. Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych osobno albo w postaci danych zagregowanych. Dane tego rodzaju pozwalają zrozumieć, jak często użytkownicy korzystają z Serwisów i biorą udział w Promocjach, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie analiz i wprowadzanie udoskonaleń. Do gromadzenia tych danych wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje na temat sposobów automatycznego uzyskiwania i rejestrowania przez nas informacji w czasie gdy użytkownicy korzystają z Serwisów albo uczestniczą w Promocjach. Niniejsza polityka odnosi się wyłącznie do wykorzystywanych przez nas plików cookie. W Polityce dotyczącej plików cookie wyjaśniamy jednak, jakimi innymi możliwościami użytkownicy dysponują w zakresie kontroli stosowania plików cookie pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

INFORMACJE O POŁOŻENIU: Gromadzimy różnego rodzaju dane na temat położenia użytkownika, w tym informacje ogólne, takie jak miasto, kraj lub kod pocztowy w powiązaniu z adresami IP użytkowników lub podane bezpośrednio przez użytkowników, zaś w przypadku wyraźnej zgody użytkownika – także bardziej dokładne dane lokalizacyjne przekazane za pomocą funkcji GPS urządzeń mobilnych używanych do uzyskania dostępu do Serwisów albo Promocji. Te dane lokalizacyjne są wykorzystywane do personalizacji Serwisów i Promocji, w tym wyświetlanych użytkownikom reklam. Na przykład jeśli użytkownik poda kod pocztowy wskazujący, że jego miejscem zamieszkania jest Warszawa, możemy personalizować Serwisy z wykorzystaniem informacji, funkcji i reklam dotyczących konkretnie Warszawy. W związku z tym dane lokalizacyjne użytkowników mogą być przekazywane powiązanym z nami spółkom, przedstawicielom, dostawcom i reklamodawcom. W punkcie 6 niniejszej Polityki przedstawiono możliwości, jakimi dysponują użytkownicy w zakresie kontroli automatycznego gromadzenia danych lokalizacyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

DANE POCHODZĄCE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I OD INNYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH Możemy uzyskiwać dane użytkowników na podstawie korzystania przez nich z Serwisów i Promocji bądź wchodzenia z nimi w interakcje albo z innych źródeł, na przykład od usługodawców analityki internetowej albo reklamodawców. Użytkownicy mogą również wyrazić zgodę na uzyskanie dostępu do ich danych osobowych pochodzących z serwisów podmiotów zewnętrznych, w tym witryn sieci społecznościowych. W szczególności jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w Serwisie albo Promocji bądź uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych, uzyskamy – za zgodą użytkownika – dane takie jak lista jego znajomych, zdjęcie profilowe, data urodzenia, płeć i wszelkie inne informacje związane z profilem albo które użytkownik udostępnił jako „widoczne dla wszystkich” w serwisie ®Facebook albo na innej podobnej platformie usługodawcy zewnętrznego. Dane, które uzyskujemy z tych serwisów podmiotów zewnętrznych będą uzależnione od ustawień konta, które użytkownik powiąże z Serwisami, opcji ustawień bezpieczeństwa i prywatności użytkownika oraz zasad ochrony prywatności tych serwisów podmiotów zewnętrznych. Dlatego też zalecamy wszystkim użytkownikom sprawdzenie tych zasad i odpowiednie skonfigurowanie preferencji dotyczących prywatności. Jeśli użytkownicy uzyskują dostęp do Serwisów albo Promocji za pośrednictwem witryn mediów społecznościowych albo innych platform usługodawców zewnętrznych, upoważniają tym samym spółkę Sundance do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania takich danych i treści na mocy postanowień niniejszej Polityki. W przypadkach, gdy dane pochodzące z innych źródeł zostają połączone albo powiązane z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem Serwisów albo Promocji, będziemy przetwarzać takie połączone dane jako dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Przypominamy użytkownikom, że wszelkie informacje przekazane nam przez podmioty zewnętrzne podlegają również zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez te podmioty.

DANE OGÓLNE LUB ANONIMOWE: Niektóre gromadzone przez nas dane użytkowników mogą zostać poddane anonimizacji bądź pseudonimizacji, przez co nie będziemy w stanie ustalić tożsamości konkretnych użytkowników.

 1. W JAKIM CELU BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE?

Państwa dane będą wykorzystywane głównie w celu zarządzania Państwa korzystaniem z Serwisów i udziałem w Promocjach oraz do celów reklamowych i do budowania lojalności klientów wobec naszych produktów i usług, w celu umożliwiania Państwu uczestnictwa w naszych konkursach i promocjach oraz późniejszego zarządzania tym uczestnictwem, a także do przesyłania Państwu wiadomości i innych komunikatów o charakterze handlowym i niehandlowym, które mogą Państwa zainteresować.

Więcej informacji

Spółka Sundance może wykorzystywać dane użytkowników w następujących celach:

 1. zarządzanie albo administrowanie Serwisami albo Promocjami;
 2. komunikowanie się z użytkownikami na temat Serwisów albo Promocji (wiadomości zawierające informacje niehandlowe) oraz innych ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, zamieszczania postów i telefonicznie;
 3. utrzymywanie, rozwój i doskonalenie Serwisów (tam gdzie to możliwe – na podstawie danych automatycznych), w tym prowadzenie analiz statystycznych w celu ułatwienia badania schematów korzystania albo żądań dotyczących Serwisów oraz w celu poprawy komfortu użytkowania;
 4. personalizacja treści i reklam wysyłanych użytkownikom przez współpracujące z nami podmioty i przez nas samych na mocy postanowień zawartych w punkcie e) poniżej;
 5. użytkownicy udzielają nam swojej zgody, wyrażanej w momencie gromadzenia ich danych osobowych, na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych – bezpośrednio albo w imieniu bądź za pośrednictwem naszych partnerów albo reklamodawców – informacji, ofert, promocji i innych funkcji niezwiązanych z Serwisami ani Usługami, dotyczących następujących branż: mody, biżuterii, przemysłu rozrywkowego, sztuk filmowych i audiowizualnych, żywności i gastronomii, urody i pielęgnacji, przemysłu energetycznego, dóbr konsumpcyjnych i przemysłu konsumpcyjnego, elektroniki i telekomunikacji, życia nocnego, rodziny i społeczności, astrologii i okultyzmu, żywienia i diety, wypoczynku i hobby, domu i ogrodu, szkoleń i zatrudnienia, mediów i wydawnictw, sportu i fitness, podróży i turystyki, pojazdów, niezwykłych zjawisk, interesujących faktów;
 6. wyświetlanie w witrynie internetowej amcn-pl.com spersonalizowanych reklam dotyczących tematów wymienionych w punkcie e) powyżej, o ile zgodzą się Państwo na przykład na zainstalowanie reklamowych plików cookie, o których mowa w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 7. DLACZEGO MOJE DANE SĄ WAM POTRZEBNE?

Potrzebujemy przetwarzać Państwa dane, aby realizować warunki będące podstawą naszego stosunku z Państwem, zarówno w celu dostarczania Państwu produktów albo świadczenia usług, w tym w ramach klubu lojalnościowego, bądź w celu umożliwienia Państwu uczestniczenia w naszych promocjach; jednakże na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Państwa dane również w celu doskonalenia świadczonych przez nas usług, anonimizacji danych i przesyłania Państwu spersonalizowanych komunikatów o charakterze handlowym związanych z zamówionymi usługami, które mogą Państwa interesować. Ponadto – za Państwa zgodą – przetwarzamy dane geolokalizacyjne i prowadzimy działania promocyjne dotyczące niektórych obszarów działalności. Zgoda ta nie jest niezbędna do świadczenia zamówionych usług i mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Więcej informacji

Głównym powodem przetwarzania danych użytkowników jest realizacja warunków regulujących udostępnianie Serwisu albo zarządzanie Państwa udziałem w Promocji. Ponadto w szczególnym przypadku, gdy użytkownicy wyrazili na to swoją zgodę, będziemy im wysyłać informacje na temat ofert albo akcji promocyjnych. Spółka Sundance ma również nadrzędny uzasadniony interes polegający na prowadzeniu określonych działań, w tym doskonalenia Serwisów albo Promocji, oraz anonimizacji danych do takich celów, a także informowania o treściach, ofertach i działaniach promocyjnych, pod warunkiem, że dotyczą one Serwisów albo Promocji, z których użytkownik korzysta albo w których bierze udział. Przesyłanie takich komunikatów wiąże się z utworzeniem profilu handlowego danego użytkownika, dzięki czemu będzie on otrzymywał tylko komunikaty, które mogą go zainteresować.

Ponadto – za zgodą użytkowników – możemy przetwarzać ich dane geolokalizacyjne zgromadzone za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych i prowadzić działania promocyjne opisane wyżej w punkcie e), w tym dostosowując treści poprzez utworzenie profilu handlowego danego użytkownika. Należy pamiętać, że użytkownicy mają możliwość uzyskania dostępu do Serwisów albo Promocji nawet wówczas, gdy nie udzielili zgody na takie przetwarzanie, oraz że nawet gdy udzielą takiej zgody, mogą ją wycofać w dowolnym momencie – zgodnie z postanowieniami punktu 6 niniejszej Polityki.

 1. KOMU SĄ UJAWNIANE MOJE DANE? CZY RÓWNIEŻ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Jednostki, z którymi regularnie współpracujemy, mogą uzyskiwać dostęp do dotyczących Państwa danych w celach czysto instrumentalnych czy też technicznych albo w celu zagwarantowania, że będą do Państwa docierały komunikaty zgodne z Państwa zainteresowaniami, o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich komunikatów. Podobnie możemy udostępniać Państwa dane jednostkom w ramach naszej grupy spółek albo innym odbiorcom. I tak – tego rodzaju odbiorcy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych; jednakże w każdym przypadku spółka Sundance gwarantuje, że ci odbiorcy udzielą wszelkich gwarancji dotyczących odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zagwarantują poufność dotyczących Państwa danych.

Więcej informacji

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w opisanych poniżej okolicznościach.

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKÓW: Możemy udostępniać albo ujawniać dane użytkowników, pod warunkiem że użytkownicy ci zażądają takiego ujawnienia albo nas do niego upoważnią. Za ich zgodą możemy w szczególności udostępniać ich dane osobowe, w tym profil handlowy, naszym partnerom, współpracownikom albo reklamodawcom, aby mogli oni przesyłać użytkownikom komunikaty o charakterze handlowym określone w poprzednim punkcie 4 e).

SPÓŁKOM Z NASZEJ GRUPY: Możemy udostępniać dane naszym jednostkom stowarzyszonym i jednostkom zależnym prowadzącym działalność w sektorze środków masowego przekazu, rozrywki lub analizy danych oraz spółkom joint venture prowadzącym działalność w tych samych sektorach na potrzeby przetwarzania, analizowania i przechowywania danych albo gdy będzie to konieczne do udostępniania użytkownikom Serwisów albo umożliwienia im brania udziału w Promocjach; w każdym przypadku dane będą udostępniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

NASZYM USŁUGODAWCOM: Zatrudniamy zewnętrznych usługodawców świadczących nam różne usługi albo realizujących określone obowiązki w naszym imieniu, takich jak usługodawców świadczących usługi hostingu witryn internetowych, utrzymania technicznego, usługi z zakresu środków masowego przekazu, wiadomości tekstowych albo agencje reklamowe i marketingowe. Dane użytkowników będą udostępniane zgodnie z zobowiązaniami do zachowania poufności określonymi w niniejszej Polityce oraz pod warunkiem, że te podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać dane użytkowników wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW UDOSTĘPNIANIA W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, WIDŻETÓW I INNEJ ZAWARTOŚCI OSADZONEJ: Niektóre z naszych Serwisów zawierają zawartość osadzoną kontrolowaną przez podmioty zewnętrzne, a jej celem jest umożliwienie udostępniania treści, komentowania albo wyświetlania materiałów wideo albo zdjęć z mediów społecznościowych. Kiedy użytkownicy korzystają z tych serwisów, mogą one gromadzić dane dotyczące użytkowników oraz ich interakcji z treścią, w tym adres URL odwiedzanej witryny internetowej. Czynności te będą podlegać polityce prywatności dotyczącej sieci albo serwisu podmiotu zewnętrznego oraz odpowiednim ustawieniom użytkownika. Należy mieć na uwadze, że te podmioty zewnętrzne mogą rejestrować czynności wykonywane przez użytkowników, w tym za pomocą plików cookie albo podobnych technologii, bez potrzeby wchodzenia z nimi w interakcje. Jeżeli stanowi to problem, zalecamy zakończenie sesji w tych serwisach podmiotów zewnętrznych przed skorzystaniem z naszych serwisów.

W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH ORAZ OCHRONY UŻYTKOWNIKÓW, PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I NASZEJ SPÓŁKI: Bez uszczerbku dla wszelkich innych odmiennych postanowień niniejszej Polityki mamy prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu i udostępnianiu danych użytkowników, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że takie przechowywanie i udostępnianie jest niezbędne w celu (a) zachowania zgodności ze stosownymi przepisami prawa albo odpowiedzenia na wezwanie, nakaz albo podobne otrzymane przez nas decyzje organów; (b) zabezpieczenia i obrony naszych praw albo mienia albo też praw albo mienia użytkowników albo podmiotów zewnętrznych; albo (c) zagwarantowania ochrony i bezpieczeństwa naszych Serwisów i systemów oraz serwisów i systemów naszych użytkowników i podmiotów zewnętrznych.

W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM DZIAŁALNOŚCI: Jeżeli nasza spółka będzie przedmiotem transakcji handlowej, takiej jak połączenie, przejęcie przez inną spółkę, restrukturyzacja albo sprzedaż całości albo części naszych aktywów, dane użytkowników mogą zostać przeniesione w ramach takiej transakcji do nowego podmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. W niektórych przypadkach zgoda użytkowników nie będzie konieczna, aby wykonać te czynności.

W PRZYPADKU ANONIMIZACJI DANYCH: Możemy udostępniać albo ujawniać dane, które zostały zanonimizowane albo nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika w żaden sposób albo, za zgodą użytkownika, dane, które zostały upublicznione przez użytkownika, takie jak publiczny profil użytkownika. Na przykład możemy poddać dane dotyczące użytkowników Serwisów albo Promocji procesom anonimizacji, aby pomóc zapewnić, że żaden podmiot nie będzie w stanie ustalić tożsamości użytkownika. Niniejsza Polityka nie ogranicza w żaden sposób wykorzystywania ani ujawniania przez nas danych anonimowych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania takich danych naszym partnerom, reklamodawcom i innym podmiotom zewnętrznym.

PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH MIĘDZY KRAJAMI: Dane dotyczące użytkowników gromadzone za pośrednictwem naszych Serwisów i Promocji są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, które obecnie nie są uznawane za kraj zapewniający poziom ochrony równoważnej do tej, którą zapewniają przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej. Aby przekazywać te dane, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia prawne, obejmujące w szczególności standardowe klauzule umowne, mające na celu zapewnić użytkownikom możliwość skorzystania z bezwzględnie obowiązujących praw i skutecznych dróg prawnych; użytkownicy mogą uzyskać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.

 1. JAKIE MAM MOŻLIWOŚCI WYBORU? JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MI PRAW?

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i skorzystać z praw określonych w przepisach prawa z zakresu ochrony danych, potwierdzając swoją tożsamość oraz, jeśli wymaga tego prawo, wysyłając wiadomość e-mail na adres DataPrivacy-UK@amcnetworks.com. Mogą Państwo również zażądać interwencji organu nadzorczego w przypadkach i w ramach oficjalnej procedury określonych przez dany podmiot.

Więcej informacji

Sundance zapewni użytkownikom możliwość skorzystania z narzędzi i ustawień konta, które umożliwią im zarządzanie przekazanymi danymi, które zostały powiązane z ich kontami.

KORZYSTANIE Z PRAW: Ponadto użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym mogą oni:

 1. a) uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez nas na ich temat, które pozwalają na ustalenie ich tożsamości;
 2. b) zażądać sprostowania albo usunięcia przez nas danych, które uważają za nieprawidłowe albo niedokładne;
 3. c) zażądać usunięcia przez nas ich danych osobowych, między innymi gdy nie będą już niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone;
 4. d) zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych w określonych przypadkach, na przykład podczas weryfikowania prawidłowości danych osobowych, gdy zostanie ona poddana w wątpliwość przez użytkowników;
 5. e) w przypadkach określonych do tych celów w przepisach prawa – zażądać przeniesienia ich danych, tj. otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przekazać je innemu administratorowi bez utrudnień ze strony pierwotnego administratora danych;
 6. f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Sundance albo podmiotu zewnętrznego. W takim przypadku Sundance zakończy takie przetwarzanie, chyba że udowodni, że ma prawnie uzasadniony powód, aby kontynuować przetwarzanie;
 7. g) wycofać udzieloną zgodę;
 8. h) wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy korzystanie przez nich z ich praw nie wywołało pożądanych skutków.

Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących im praw, jeżeli najpierw potwierd

zą swoją tożsamość na podstawie kserokopii albo cyfrowej kopii swojego krajowego dokumentu tożsamości, paszportu albo innego dokumentu tożsamości dopuszczalnego na mocy obowiązujących przepisów prawa, kontaktując się z nami na następujące sposoby: (i) wysyłając wiadomość e-mail na adres DataPrivacy-UK@amcnetworks.com, albo (ii) wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres C/O AMCNI – UK Data Protection Officer, 111 Salusbury Road, London NW6 6RG, Wielka Brytania.

PLIKI COOKIE. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do ich zainteresowań. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystywania, blokowania i różnych możliwości w tym zakresie.

KOMUNIKATY O CHARAKTERZE HANDLOWYM Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie zażądać, abyśmy nie kontaktowali się z nimi w celach marketingowych. Kiedy wysyłamy komunikaty o charakterze handlowym, użytkownicy mogą zdecydować, że chcą przestać otrzymywać w przyszłości takie komunikaty i mogą „zrezygnować z subskrypcji” zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji zawartymi w wysyłanych wiadomościach e-mail z promocjami albo kontaktując się z nami bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres DataPrivacy-UK@amcnetworks.com.Pomimo określenia przez użytkowników swoich preferencji w zakresie otrzymywania wiadomości elektronicznych o charakterze marketingowym, możemy dalej wysyłać wiadomości e-mail dotyczące stosunku nawiązanego przez użytkownika z Sundance, na przykład potwierdzenia administracyjne oraz powiadomienia o aktualizacji naszej Polityki, jeżeli zdecydujemy się na wysłanie tych powiadomień taką drogą.

GEOLOKALIZACJA. Jeżeli użytkownicy uzyskają dostęp do Serwisów za pośrednictwem urządzenia mobilnego i nie będą chcieli, aby urządzenie to przekazywało dane dotyczące lokalizacji, nie mogą oni zezwolić urządzeniu na udostępnianie nam danych albo powinni oni wyłączyć funkcję GPS albo inne funkcje udostępniania lokalizacji na ich urządzeniu, jeżeli jest to możliwe na tym urządzeniu. Producent urządzenia przekaże użytkownikom instrukcje dotyczące wyłączania funkcji GPS albo innych funkcji udostępniania lokalizacji. Jeżeli użytkownik wyrazi wyjściowo zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji, może on później wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym albo odinstalowując aplikację na swoim urządzeniu przenośnym poprzez skorzystanie ze standardowej opcji odinstalowania aplikacji na urządzeniu.

 1. JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

Tak długo, jak nie zażądają Państwo zaprzestania ich przechowywania, a my będziemy wiedzieć, że dane są dokładne i rzetelne oraz będą one wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce albo tak długo, jak będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.

Więcej informacji

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania stosunku wynikającego z udostępniania na żądanie Serwisów albo określonych Promocji oraz po zakończeniu Promocji albo udostępniania Serwisów albo, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do usunięcia danych, przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa.

 1. POZOSTAŁE KWESTIE

Więcej informacji

ZMIANY POLITYKI. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, powiadomimy o tym użytkowników, publikując zaktualizowaną politykę z nową „Datą wejścia w życie” oraz wyślemy użytkownikom wiadomość e-mail z informacją o takiej aktualizacji. Gdy użytkownicy korzystają z Serwisów lub biorą udział w Promocji po dacie publikacji, uznaje się, że zostali oni poinformowani o zaktualizowanej wersji Polityki. Jeżeli wprowadzimy do niniejszej Polityki jakiekolwiek istotne zmiany, również poinformujemy o tym użytkowników oraz, w razie konieczności, uzyskamy na to ich zgodę. Zalecamy, aby użytkownicy zapoznawali się z Polityką za każdym razem, gdy będą oni korzystać z Serwisów lub brać udział w Promocji, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi danych oraz dostępnymi im możliwościami.

WITRYNY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH. Za pośrednictwem Serwisów możemy udostępniać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Gdy użytkownik kliknie takie łącze i powiązaną z nim reklamę, zostanie on automatycznie przekierowywany do zewnętrznej witryny internetowej albo aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności dotyczące takich witryn ani treści na nich zamieszczane. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem takich witryn podlegają stosownym politykom prywatności, a niniejsza Polityka nie ma do nich zastosowania. Zalecamy, aby użytkownicy przeczytali polityki prywatności dotyczące witryn albo aplikacji, z których korzystają. Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisów lub w związku z Promocjami i nie ma zastosowania do zewnętrznych witryn internetowych i aplikacji. Możliwość uzyskania dostępu do informacji od podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem Serwisów w celu przekierowania z Serwisów na inne witryny internetowe i lokalizacje jest udostępniana dla wygody użytkowników oraz nie oznacza, że Sundance popiera takie podmioty zewnętrzne lub ich produkty, usługi, witryny i lokalizacje lub treści w nich zamieszczane lub jest za nie odpowiedzialna.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. Wytrwale dążymy do zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Stosujemy różne technologie i procedury bezpieczeństwa oraz normy obowiązujące w danej branży, które mają na celu pomóc nam chronić dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem albo ujawnieniem. Środki te mogą się różnić w zależności od tego, czy gromadzone przez nas dane są wrażliwe, spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa oraz są aktualizowane, aby uwzględnić postęp technologiczny.

INNE SYSTEMY PRAWNE. Użytkownicy podejmują decyzję o korzystaniu z Serwisów lub brania udziału w Promocji z własnej inicjatywy i mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa miejscowego, o ile oraz w zakresie w jakim mają one zastosowanie. Sundance może w dowolnym momencie całkowicie albo częściowo ograniczyć dostęp do Serwisów jakiejkolwiek osoby, użytkowników na określonym obszarze geograficznym albo w określonej jurysdykcji, pod warunkiem że będzie mieć do tego podstawę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.

 

Loading…