„Konkurs SUNDANCETV CLUB”

 1. ORGANIZATOR

Spółka Sundance Channel (UK) Limited z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, Anglia, zarejestrowana pod numerem 06862849 („Organizator”) jest organizatorem konkursu „SundanceTV Club” („Konkursu”), który będzie podlegał niniejszemu regulaminowi („Regulaminowi”).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA.
  • W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnicy” oraz indywidualnie „Uczestnik”).
  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Organizatora lub jego jednostek stowarzyszonych, jak również ich krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Odpowiedzi (zgodnie z poniższą definicją) można przesyłać w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (zwanym dalej „Czasem trwania Konkursu”).

 1. WARUNKI KONKURSU
  • Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
   • wejść na witrynę internetową klub.sundancetv.pl („Witrynę internetową”) i zarejestrować się do „SundanceTV Club” za pomocą konta e-mail albo Facebook, albo, jeżeli jest się już zarejestrowanym w SundanceTV Club, wystarczy kliknąć hiperłącze zamieszczone w newsletterze, wiadomości e-mail albo na fanpage’u Organizatora na Facebooku i wykonać następny krok;
   • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;
   • odpowiedzieć na pytanie konkursowe albo wykonać zadanie konkursowe („Odpowiedź”) zamieszczone w Witrynie internetowej, na fanpage’u Organizatora na Facebooku (dostępnym tutaj) albo wysłane na adres e-mail podany przez Uczestnika (jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na tego rodzaju formę komunikacji).
  • Każda Odpowiedź musi zawierać do 250 znaków. Dłuższe Odpowiedzi zostaną odrzucone
  • Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Odpowiedź. Kolejne Odpowiedzi od tego samego Uczestnika zostaną odrzucone.
  • Używanie obraźliwych, obscenicznych lub niemoralnych słów jest surowo zabronione. Odpowiedzi nie mogą łamać ani naruszać praw osób fizycznych ani prawnych w żadnej części świata, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw do znaków towarowych, praw do wizerunku lub praw do prywatności i intymności, ani naruszać ogólnie wiążących przepisów prawa. Odpowiedzi naruszające tę zasadę zostaną odrzucone.
 2. NAGRODA
  • Organizator przyzna jedną nagrodę („Nagrodę”) w postaci urządzenia Thermomix TM6.
  • Nagroda nie obejmuje żadnych innych korzyści, towarów ani usług, które nie zostały wyraźnie wskazane w Regulaminie. Prawo do otrzymania Nagrody nie może zostać przeniesione, zastąpione, sprzedane ani w jakikolwiek inny sposób skomercjalizowane. Jeżeli Nagroda składa się z więcej niż jednego elementu, musi zostać przyjęta w całości; zrzeczenie się jednego z elementów Nagrody zostanie uznane za zrzeczenie się praw do całej Nagrody.
  • Ostateczny zwycięzca (zgodnie z poniższą definicją) nie może zażądać wymiany Nagrody na gotówkę, towary ani usługi.
  • Ostatecznemu zwycięzcy będzie także przysługiwać dodatkowa nagroda pieniężna, odpowiadająca 11,11% wartości Nagrody. Celem dodatkowej nagrody pieniężnej jest pokrycie przez Organizatora, będącego płatnikiem podatku, kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje zażądanie wypłacenia dodatkowej nagrody pieniężnej.
 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
  • Spośród spełniających kryteria kwalifikacyjne i prawidłowo przesłanych Odpowiedzi jury złożone z osób wyznaczonych przez Organizatora („Jury”) wybierze jednego zwycięzcę („Potencjalnego zwycięzcę”) i jednego alternatywnego zwycięzcę („Potencjalny alternatywny zwycięzca”), biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, innowacyjność i pomysłowość Odpowiedzi.
 4. POWIADOMIENIE
  • Komunikacja z Potencjalnym zwycięzcą będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej („Powiadomienie”) na adres e-mail zarejestrowany przez Uczestnika w momencie rejestracji do SundanceTV Club, w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Czasu trwania Konkursu.
  • Potencjalny zwycięzca muszą odpowiedzieć na Powiadomienie w ciągu 72 godzin od jego otrzymania, potwierdzając, że przyjmuje Nagrodę i podając adres, pod który Nagroda ma zostać dostarczona oraz numer PESEL konieczny do protokołu odbioru nagrody. Adres musi znajdować się na terytorium Polski.
  • Odpowiadając na Powiadomienie zgodnie z ustępem 7.2, Potencjalny zwycięzca staje się Ostatecznym zwycięzcą („Ostatecznym zwycięzcą”) i nabywa prawo do otrzymania Nagrody.
  • W przypadku gdy Organizator nie będzie w stanie skontaktować się z Potencjalnym zwycięzcą albo Potencjalny zwycięzca nie odpowie terminowo na Powiadomienie albo nie poda danych określonych w ustępie 7.2, Potencjalny zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody bez prawa dochodzenia odszkodowania.
  • W przypadku sytuacji opisanej w ustępie 7.4, Potencjalny alternatywny zwycięzca zostanie powiadomiony zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 7.2 i może zostać Ostatecznym zwycięzcą zgodnie z ustępem 7.3. W przypadku gdy Organizator nie będzie w stanie skontaktować się z Potencjalnym alternatywnym zwycięzcą albo Potencjalny alternatywny zwycięzca nie odpowiedział na Powiadomienie zgodnie z ustępem 7.2, Organizator może uznać Konkurs za zakończony bez wyboru Ostatecznego zwycięzcy.
  • W celu wydania nagrody i rozliczenia podatku, Organizator może poprosić Ostatecznego zwycięzcę o podpisanie protokołu wydania Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej oraz o podanie niezbędnych danych osobowych, co będzie stanowić warunek wydania Nagrody.
  • Opłacenie wszelkich należnych podatków będzie należeć do obowiązków Organizatora.
 5. DANE OSOBOWE
  • Organizator jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników.
  • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod tym łączem https://amcn-pl.com/privacy-policy
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy oświadczają, że: (a) są autorami swoich Odpowiedzi; (b) ich Odpowiedzi nie naruszają praw osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich i wszelkich innych praw własności intelektualnej).
  • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy przyznają Organizatorowi prawo do wykorzystywania ich Odpowiedzi do celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności prawo do publikowania Odpowiedzi w Witrynie internetowej albo we wszelkich innych mediach, wedle uznania Organizatora.
  • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązują się wykonać wszelkie inne czynności i sporządzić wszelkie inne dokumenty, które mogą być konieczne, aby umożliwić Organizatorowi wykorzystanie ich Odpowiedzi.
  • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązują się nie wykonywać osobistych praw autorskich przysługujących im względem Odpowiedzi i umożliwić Organizatorowi wykonywanie takich osobistych praw autorskich w ich imieniu.
 7. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  • Regulamin jest dostępny w Witrynie internetowej i w siedzibie Organizatora.
  • Uczestnik musi przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz przestrzegać jego postanowień. Wszelkie naruszenie postanowień Regulaminu lub procedur lub systemów opracowanych w celu przeprowadzenia tego Konkursu może skutkować wykluczeniem z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się tego rodzaju naruszeń.
  • Wszelkie skargi można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem klubsundance@amcnetworks.com, z dopiskiem „SundanceTV Club” w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia dającego podstawę do złożenia skargi. Skarga musi zawierać: imię, nazwisko, pełny adres, powód skargi i jej uzasadnienie. Organizator udzieli odpowiedzi osobie składającej skargę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.
  • Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Polsce.
Loading…